دستورالعمل انتشار اطلاعات توسط بورس اوراق بهادار تصویب و ابلاغ شد

دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط شرکت بورس اوراق بهادار (سهامی عام) در راستای اجرای ماده 31 قانون بازار اوارق بهادار مصوب آذرماه 1384 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و به شرکت بورس ابلاغ شد.


به گزارش سنا، این دستورالعمل شامل 12 ماده و 3 تبصره است که در تاریخ 6/4/1388 توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شد.

متن کامل دستورالعمل انتشار اطلاعات توسط بورس اوراق بهادار در ذیل آمده است:

فصل اول- تعاریف و کلیات

مادة 1- تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

1. اطلاعات معاملات: اطلاعات مندرج در ماده 2 این دستورالعمل است.

2. انتشار: اعلان عمومی اطلاعات معاملات است.

3. بورس: شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام).

4. مقررات: اعم است از مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان از قبیل آیین¬نامه، دستورالعمل، رویه اجرایی و بخشنامه در خصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن که جهت اجرا ابلاغ شده باشند.

فصل دوم- موارد انتشار

مادة 2- آن بخش از اطلاعات معاملاتی که باید توسط بورس منتشر شود عبارت است از‌:

الف – اطلاعاتی که بایستی به تفکیک ورقة بهادار و ناشر اعلام شود، شامل:

1. فهرست نام و نماد اوراق، آخرین وضعیت نماد (متوقف، معلق، باز) با ذکر دلیل توقف یا تعلیق و همچنین موقعیت در بازارها و تابلوها؛

2. تاریخ یا دوره معامله- جلسه معاملاتی؛

3. قیمت شامل آغازین، کمترین، بیشترین، میانگین و پایانی؛

4. حجم و ارزش معاملات؛

5. تغییرات قیمت پایانی نسبت به قیمت پایانی روز گذشته بر حسب ریال و درصد؛

6. تعداد دفعات معامله؛

7. تعداد خریداران و فروشندگان به تفکیک حقیقی و حقوقی؛

8. حجم و ارزش معاملات به تفکیک خرد، بلوکی و عمده؛

9. حجم و ارزش معاملات به تفکیک خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی؛

10. حجم و ارزش معاملات به تفکیک بازارهای مختلف سامانة معاملات از جمله عادی و بلوک؛

11. نام و میزان سهام سهامداران حقوقی بالای یک درصد ناشر؛

ب – اطلاعات تجمیعی کل بورس، بازارها و صنایع شامل:

1. شاخص‌ها طبق مقررات مربوطه و اطلاعات مربوط به تاثیر هر نماد بر شاخص کل؛

2. حجم، ارزش و تعداد دفعات معاملات؛

3. تعداد اوراق بهادار پذیرفته شده و تعداد اوراق بهادار معامله شده به تفکیک نوع اوراق از جمله سهام، حق تقدم سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار پذیرفته شده؛

4. تعداد خریداران و فروشندگان به تفکیک حقیقی و حقوقی؛

5. معاملات انجام شده به تفکیک بلوکی، عمده و خرد و همچنین به تفکیک خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی؛

ج- سایر موارد:

1. اطلاعات مربوط به بازگشایی نمادهای معاملاتی از قبیل زمان بازگشایی و دلیل توقف، حداقل 15 دقیقه قبل از بازگشایی؛

2. آگهی عرضه اولیه اوراق بهادار، طبق مقررات مربوطه؛

3. هرگونه تغییر در طبقه¬بندی صنعت یا بازار و تابلوی معاملاتی نماد، حداقل یک روز کاری قبل از اعمال؛

4. هر گونه تغییر در حجم مبنا و دامنه نوسان قیمت عادی سهم ، حداقل دو روز کاری قبل از اعمال؛

5. هرگونه تغییر در زمان شروع، خاتمه و یا در طول مدت جلسه رسمی معاملاتی حداقل 15 روز قبل از اعمال؛

6. توقف نماد به دلیل برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت¬ها، برگزاری جلسة هیئت مدیره¬ای که طی آن مقرر است در خصوص اختیارات تفویض شده توسط مجمع عمومی فوق¬العاده در خصوص افزایش سرمایه تصمیم¬گیری شود و یا سررسید پرداخت سود علی¬الحساب یا سررسیدهای اوراق مشارکت و ابزارهای مشابه، قبل از شروع جلسه رسمی معاملاتی که در پایان آن نماد جهت موارد مذکور متوقف می¬گردد؛

7. اطلاعیه عرضه عمده سهام طبق مقررات مربوطه؛

8. اطلاعات مربوط به سرمایه¬گذاری خارجی طبق مقررات مربوطه؛

9. سابقۀ توقف و بازگشایی نمادها شامل تاریخ و زمان توقف، تاریخ و زمان بازگشایی برای مدت حداقل یکسال قبل؛

10. سابقه مشمولیت نمادها در گره معاملاتی برای مدت حداقل یکسال قبل؛

مادة 3- انتشار اطلاعات مربوط به جزئیات نحوة ثبت سفارشات در سامانة معاملاتی مجاز نبوده و صرفاً انتشار قیمت و حجم تجمیعی بهترین 3 سفارش خرید و فروش ثبت شده در سامانة معاملاتی به تفکیک نماد معاملاتی مجاز می¬باشد.

فصل سوم- زمان¬بندی و شیوه انتشار

مادة 4- اطلاعات موضوع بندهای الف و ب ماده 2 این دستورالعمل باید در زمان¬های مقرر زیر منتشر شود:

1. اطلاعات روزانه، حداکثر تا پایان وقت همان روز؛

2. اطلاعات هفتگی، حداکثر تا پایان آخرین روز معاملاتی هفته؛

3. اطلاعات ماهانه، حداکثر تا پایان آخرین روز معاملاتی ماه.

تبصرة 1: انتشار اطلاعات موضوع این دستورالعمل در فواصل زمانی کوتاهتر و در حین بازار نیز توسط بورس امکان‌پذیر می¬باشد.

تبصرة 2: یک نسخه از اطلاعات منتشره موضوع بندهای 1 تا 3 این ماده باید پس از تأیید بورس به صورت کاغذی و الکترونیکی در سوابق بورس نگهداری شود.

مادة 5- اطلاعات منتشره توسط بورس در حکم سند رسمی است و بورس در قبال صحت و سقم اطلاعات منتشره مسئول می‌باشد.

مادة 6- به منظور اطمینان از دسترسی هم زمان، منصفانه و عادلانه عموم به اطلاعات معاملات، بورس موظف است این اطلاعات را در مهلت‌های مقرر در این دستورالعمل، در سایت اینترنتی رسمی خود منتشر نماید.

مادة 7- بورس مکلف است سابقه اطلاعات معاملات منتشره را پس از تاریخ انتشار، ازطریق سایت رسمی خود همواره در دسترس عموم قرار دهد.

فصل چهارم- سایر ضوابط

مادة 8- بورس می¬تواند انتشار اطلاعات معاملات را طبق قراردادهای معین به شخص یا اشخاص دیگری واگذار کند، لیکن مسئولیت¬های مندرج در این دستورالعمل کماکان بر عهده بورس است.

مادة 9- مفاد این دستورالعمل محدودیتی برای بورس جهت فروش و توزیع اطلاعاتی که مطابق این دستورالعمل و مقررات مجاز به انتشار آن می¬باشد، ایجاد نمی¬کند.

 

مادة 10- انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به معاملات توسط بورس منحصراً در محدودة مفاد این دستورالعمل و سایر مقررات مجاز می¬باشد. انتشار هرگونه اطلاعات خارج از موارد مصوب منوط به محرمانه نبودن این اطلاعات و کسب مجوز از سازمان خواهد بود.

تبصرة 1: رعایت مفاد این ماده توسط سایر اشخاص مجاز که به هر نحو اقدام به انتشار اطلاعات معاملات بورس می¬نمایند نیز الزامی است.

مادة 11- نقض ضوابط این دستورالعمل از جمله موارد زیر تخلف محسوب شده و هیئت مدیرة سازمان براساس مقررات به آن رسیدگی خواهد کردد:

1- تأخیر در انتشر اطلاعات

2- عدم انتشار اطلاعات

3- انتشار اطلاعات ناقص

4- انتشار اطلاعات خلاف واقع

5- انتشار اطلاعاتی که طبق مقررات، بورس مجاز به انتشار آن نیست

مادة 12- در صورتی که بورس نسبت به اصلاح اطلاعات منتشره قبلی موضوع این دستورالعمل اقدام نماید مکلف است دلیل یا دلایل آن را ذیل اطلاعات اصلاح شده‌ای که منتشر می‌کند درج نماید.

 

printrating
  نظرات کاربران

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری بانک سپه می باشد